Informacja o naborze wniosków – VI’2014.

20140228-logo

Zarząd Województwa Podlaskiego

 Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” wniosków o przyznanie pomocy w  ramach   działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

I . Termin składania wniosków:   od  26 czerwca 2014 roku do 10 lipca 2014 roku

II.  Limit dostępnych środków: 76 918,16 zł

III. Miejsce i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy:

  1. Wniosek (3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 wersję elektroniczną na CD)  należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski                    i Rospuda” w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów.
  2. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii  (potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, podpis osoby przyjmującej wniosek i opatrzone pieczęcią LGD).

 

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”.

 

IV. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

 

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, w tym kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR dostępne będą:

  1. w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”                    w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów;
  2. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok;
  3. na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski                      i Rospuda”: www.lgd-rospuda.pl;
  4. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku: www.prow.wrotapodlasia.pl;

V.  Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

Uzyskanie 60% max oceny punktowej, tj. 30 punktów z 50 możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów.

 

VI. Dodatkowe informacje:  Więcej informacji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów; tel. (87) 643 30 56; e-mail: lgd@lgd-rospuda.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Lista wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 –  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi