Nabór wniosków – marzec’2014

20140228-logo

Zarząd Województwa Podlaskiego
podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz w zakresie „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Za pośrednictwem

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”

Termin składania wniosków: 17.03.2014r. – 31.03.2014r.

Informacje dla poszczególnych działań:

  • Odnowa i rozwój wsi – limit dostępnych środków: 212.141,00 zł
  • Małe projekty – limit dostępnych środków: 192.600,43 zł

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

Uzyskanie co najmniej 60% punktów maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy i wykaz pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z ich wzorami oraz kryteria wyboru operacji przez LGD, w tym kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR można pobrać:

 

– osobiście w biurze LGD (adres poniżej), a także na stronie internetowej www.lgd-rospuda.pl

– w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kleeberga 20 w Białymstoku, a także na stronie internetowej www.prow.wrotapodlasia.pl

Wnioski (w 3 egzemplarzach w formie papierowej i 1 w wersji elektronicznej) należy składać bezpośrednio w  Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” w Augustowie ul. Wojska Polskiego 51, 16 – 300 Augustów. Informacje  udzielane są w Biurze „Lokalnej Grupy Działania-Kanał Augustowski i Rospuda” – tel.  87 643 30 56 lub pocztą elektroniczną  lgd@lgd-rospuda.pl

 

Dokumenty – „Odnowa i rozwój wsi”

Odnowa i rozwój wsi – wniosek w formacie edytowalnym (xls).

 

Dokumenty – „Małe projekty”

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 –  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi